مدیر گروه مهندسی صنایع

دکتر مجید حیدری

رشته تحصیلی:مهندسی صنایع

پست الکترونیک: mheydari[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054394

فکس:

https://www.znu.ac.ir/members/heydari-majeed


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-